Algemene Voorwaarden
Privacy verklaring1. Artikel 1 Definities
1.1. Afnemer: u als consument en gebruiker van de Mobuyou App
1.2. Bankrekening: de bankrekening op uw naam bij een kredietinstelling in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER).
1.3. Bekend bankrekeningnummer: Het bankrekeningnummer van u dat bij Mobuyou door uw gebruik van Mobuyou bekend is en aan u is gekoppeld.
1.4. Beschikbare Saldo: het saldo in uw Mobuyou Money Account
1.5. Betaalmethode: een methode waarmee u bij een Merchant kunt betalen, bijvoorbeeld een creditcard, iDeal of pinbetaling.
1.6. Betaalmiddel: een Kaart of een ander middel, bijvoorbeeld het in uw Mobuyou Money Account beschikbare saldo waarmee u betalingen kunt verrichten.
1.7. Betaalterminal: een door de betaalvereniging Nederland, of in andere landen dan Nederland een door een vergelijkbare certificerende organisatie, gecertificeerd apparaat waarmee betalingen met Betaalmiddelen mogelijk zijn, bijvoorbeeld een pinapparaat.
1.8. Club: een door een Merchant ingestelde club waar een afnemer lid van kan worden. Via de club is het mogelijk voor de Merchant om algemene en persoonlijke communicatie aan de afnemer te richten, promoties aan te bieden en loyaltyprogramma’s aan te bieden aan u als afnemer.
1.9. Mobuyou App: applicatie waarmee betaaltransacties tussen Merchant en Afnemer, tussen Merchants onderling en tussen Afnemers onderling worden vereffend.
1.10. Mobuyou Money Account: uw beschikbare saldo binnen de Mobuyou App waarmee u betalingen kunt verrichten binnen de Mobuyou community.
1.11. Kaart: een debit- of creditcard. Dit kunnen ook kaarten van buitenlandse banken zijn. Het kan ook een smartphone met vergelijkbare mogelijkheden zijn.
1.12. Merchant: een bedrijf of organisatie die diensten of producten aan u als Afnemer levert.
1.13. Retourperiode: periode waarin u als Afnemer het recht heeft om goederen te retourneren aan de Merchant.
1.14. Transactie: de betaaltransactie tussen u en de Merchant in het kader van een overeenkomst tot levering van goederen en/ of diensten, of tussen u en een andere afnemer.
1.15. Transactiegegevens: alle aan de Transactie gerelateerde informatie, waaronder de waarde van de Transactie.

2. Artikel 2 Mobuyou App en van toepassing zijnde algemene voorwaarden
2.1. De Mobuyou App is ontwikkeld door Mobuyou B.V., gevestigd te Oisterwijk aan De Lind 20 (5061 HW en statutair gevestigd te Amsterdam, KVKnummer 66455359.
2.2. Op al het gebruik van de Mobuyou App zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.3. Met de Mobuyou App kunt u betalingen verrichten en betalingen ontvangen.
2.4. Met de Mobuyou App kunt u betalen bij Merchants die zijn aangesloten bij de Mobuyou. Daarnaast kunt u met andere Afnemers onderling betalingen verrichten. Betalingen vanuit Mobuyou kunnen enkel aan andere leden (Merchants of Afnemers) van Mobuyou worden verricht. Het saldo in de Mobuyou kan worden opgewaardeerd met Ideal.
2.5. Via Mobuyou is het mogelijk om lid te worden van Clubs van Merchants waarin u kunt profiteren van promoties en loyaltyprogramma’s en waarbinnen de Merchant met u persoonlijk en me alle clubleden in het algemeen kan communiceren. Eventuele opgebouwde loyaltyrechten zijn opgenomen in de Clubs van Merchants. De Merchant van de betreffende club bepaalt de voorwaarden van de loyaltyprogramma’s (bijvoorbeeld de geldigheidstermijn van een opgebouwde korting) en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het loyaltyprogramma, de communicatie via de Club en aangeboden promoties. Mobuyou accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen de Clubs van Merchants.
2.6. In de Mobuyou App kunt u uw transacties terugvinden in het transactieoverzicht.
2.7. De intellectuele Eigendomsrechten van de Mobuyou App, waaronder de merknaam, het auteursrechte en enig ander recht van Intellectuele Eigendom zijn van Mobuyou B.V. Mobuyou is een geregistreerd merk van Mobuyou B.V.
2.8. Het gebruik van de Mobuyou App is voor u als Afnemer gratis.
2.9. Het saldo op uw Mobuyou App mag niet negatief zijn. Indien er onvoldoende saldo is voor een voorgenomen transactie, zal deze automatisch niet worden uitgevoerd. Nadat er, bijvoorbeeld door opwaardering van het saldo via Ideal, voldoende saldo aanwezig is kan de voorgenomen transactie nogmaals verzocht worden in de Mobuyou App.
2.10. Het saldo terugboeken naar uw bankrekening kan via de terugstortmogelijkheid in de Mobuyou App. Het terugstorten is alleen mogelijk naar het in de Mobuyou App bekende bankrekening dat door u is gebruikt om uw saldo in de Mobuyou Wallet op te waarderen.
2.11. U kunt uw Mobuyou gebruikersaccount altijd beëindigen door de Mobuyou App te verwijderen van uw apparaat. Alvorens over te gaan tot verwijdering van de App, dient u zelf nog eventueel aanwezig saldo terug te storten naar de in uw gebruikersaccount gebruikte bankrekening. Na beëindiging van uw gebruikersaccount wordt uw gebruikersaccount inactief. U kunt uw gebruikersaccount reactiveren door de Mobuyou App opnieuw te installeren op uw apparaat. Eventueel aanwezig saldo op uw Mobuyou Money Account is dan weer beschikbaar. De (persoons)gegevens blijven conform de daartoe strekkende bewaartermijnen door Mobuyou bewaard. Nadat de wettelijke bewaartermijn voor het bewaren van de gegevens is verstreken, zal uw gebruikersaccount definitief worden verwijderd. Na definitieve verwijdering is uw gebruikersaccount niet meer te reactiveren. Eventueel resterend saldo dat u niet heeft teruggeboekt, zal alsdan automatisch worden teruggestort naar het bekende bankrekeningnummer. Indien dit bekende bankrekeningnummer niet meer in gebruik is en de automatische terugstorting niet mogelijk is, wordt u geacht afstand te hebben gedaan van het eventueel nog aanwezige saldo op uw Mobuyou Money Account.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
3.1. Mobuyou B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik of misbruik van de Mobuyou App.

Artikel 4 het stoppen van de Mobuyou App en het wijzigen voorwaarden
4.1. Mobuyou B.V. mag de diensten die zij levert via de Mobuyou App stoppen. Indien Mobuyou dit gaat doen, zal Mobuyou een opzegtermijn van 2 maanden in achtnemen. Tijdens de opzegtermijn kunt u uw Saldo terugstorten naar het in de Mobuyou App bekende bankrekeningnummer.
4.2. Mobuyou B.V. kan deze voorwaarden altijd wijzigen. Daarover wordt u geïnformeerd zodra u opnieuw inlogt in de Mobuyou App.

Artikel 5 Privacy
5.1. Mobuyou heeft een afzonderlijke privacyverklaring opgesteld waarin u wordt geïnformeerd over welk gebruik Mobuyou B.V. van uw gegevens maakt en welke rechten u zoal heeft met betrekking tot de door Mobuyou B.V. verwerkte persoonsgegevens. U bent als Afnemer zelf verantwoordelijk voor het uploaden en invoeren van juiste persoonsgegevens. Mobuyou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door u ingevoerde onjuiste (persoons)gegevens of de verwerking daarvan.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6.2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Artikel 7 Contact en klachten
7.1. Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Mobuyou via: info@mobuyou.com. Indien u ideeën heeft kunt u contact opnemen via: info@mobuyou.com.
7.2. Indien u een klacht heeft kunt u deze kenbaar maken via: info@mobuyou.com. Omdat uw lidmaatschap gekoppeld is aan uw mobiele telefoonnummer, dient u bij het indienen van een klacht uw telefoonnummer te vermelden.
7.3. Mobuyou streeft ernaar uw email binnen twee dagen te beantwoorden.


Privacyverklaring
Versie maart 2018

Dit is de Privacyverklaring van Mobuyou. De Mobuyou App wordt aangeboden door Mobuyou B.V., gevestigd aan De Lind 20, 5061 HW te Oisterwijk. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door, voordat je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van deze App.

Welke soorten persoonsgegevens worden verwerkt in de Mobuyou App?
1. Als je gebruik maakt van de Mobuyou app moet je een account aanmaken met een (zelfgekozen) gebruikersnaam (bijvoorbeeld je voornaam) en je telefoonnummer. Daarnaast wordt je IBAN-nummer geregistreerd als er bijvoorbeeld saldo in de Mobuyou App wordt opgewaardeerd met een pin of idealbetaling. Verder wordt er bijgehouden welk type telefoon je gebruikt en welke versie van de app is geïnstalleerd, de inhoud van betaalverzoeken en ontvangsten. Eventueel verwerken we je adres en emailadres in het kader van de rechten die jij als persoon met betrekking tot je persoonsgegevens hebt.

Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?
2. We gebruiken je gebruikersnaam om deze te tonen aan andere Mobuyou leden waaraan jij een betaalverzoek doet of waarvan jij een betaalverzoek ontvangt. Je telefoonnummer is nodig om de app te laten functioneren en mocht er iets misgaan, dan kunnen we je benaderen. Deze gebruiken we ook om misbruik tegen te gaan. Je bankrekening wordt geregistreerd als er betalingen worden verricht. Daarnaast wordt het IBANnummer aan je Mobuyou account/ gebruikersnaam gekoppeld zodat je het saldo ook weer terug kunt storten naar je bankrekening. Andere leden krijgen jouw bankrekening niet te zien. Terugstorten naar een bankrekening kan alleen naar het rekeningnummer dat via een opwaardering is geregistreerd. Het type telefoon en de versie van de app die op je telefoon draait gebruiken we om de app te optimaliseren voor gebruik en om specifieke updates uit te kunnen brengen indien nodig.

Voor welke doelgroep is de Mobuyou App en toestemming
3. Je mag persoonlijk gebruik maken van de app als je meerderjarig bent en een betaalrekening hebt bij een bank Nederland. Als je minderjarig bent en de Mobuyou app wil gebruiken, heb je toestemming van je ouders nodig. Door de app te installeren en je gegevens in te voeren, geeft je expliciet toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen.

Persoonsgegevens die je zelf deelt met andere Mobuyou leden
4. Als je een betaalverzoek doet aan een ander Mobuyoulid krijgt deze je gebruikersnaam en telefoonnummer en de inhoud van het betaalverzoek te zien. De gegevens van je IBANrekening worden niet gedeeld met andere leden en is enkel aan jouw Mobuyou account gekoppeld. Betaalverzoeken kunnen alleen door Mobuyouleden onderling worden gedaan. Je kunt geen betaalverzoeken sturen naar personen die zelf geen Mobuyou account hebben.

Beveiliging
5. Mobuyou verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens van jou. De gegevens die we verwerken beveiligen we zo goed mogelijk voor je in de App. Jouw persoonsgegevens worden niet door Mobuyou met derden gedeeld.

Rechten van jou als persoon/ Mobuyou-lid
6. Mobuyou B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we in het kader van jouw gebruik van de App verkrijgen. Jij hebt wel een aantal rechten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. Hieronder volgt een overzicht.
a. Recht op informatie
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van jou registreren, waarom we dat doen en welke rechten jij hebt. Vandaar dat we deze privacyverklaring hebben opgesteld om je daarover te informeren. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen over de privacy of over het verwerken van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Mobuyou via info@mobuyou.com.
b. Recht op inzage en verbetering
Je hebt het recht om de gegevens die we van jou hebben in te zien en een kopie hiervan te krijgen. Als je je gegevens wil inzien, stuur dan een email aan info@mobuyou.com. Het kan zijn dat we aanvullende gegevens vragen om er zeker van te zijn dat wij alleen aan jou de persoonsgegevens verstrekken. Je krijgt een overzichtje per email terug. Kloppen de gegevens niet volgens jou? Dan kunnen we de gegevens wijzigen en verbeteren. Dit kun je eenvoudig zelf doen in de Mobuyou App.
c. Het recht op verwijdering en om vergeten te worden
Je hebt het recht om je gegevens te laten verwijderen en, indien mogelijk, uiteindelijk vergeten te worden. Je kunt je lidmaatschap beëindigen door de Mobuyou te verwijderen. Wel is Mobuyou verplicht om bepaalde gegevens te waren op grond van wettelijke bewaartermijnen waar Mobuyou aan gebonden is.
d. Het recht om je gegevens mee te krijgen.
Je hebt recht om je gegevens overgedragen te krijgen in een leesbaar formaat. Als je een email stuurt ontvang je van ons een bestand met daarop de gegevens die we van je hebben geregistreerd.

Wijzigen privacyverklaring
7. Mobuyou blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan deze app. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig aan je weten. Je krijgt dan een bericht met de vindplaats van de gewijzigde privacyverklaring en wanneer de nieuwe privacyverklaring van kracht zal zijn. Ben je het niet eens met deze wijzigingen? Stop dan met het gebruik van deze app.

Bewaartermijnen
8. De gegevens die in deze app worden verwerkt, worden volgens het bewaarbeleid van Mobuyou bewaard. Het bewaarbeleid is conform de wettelijke bewaartermijnen opgesteld. Als je de app verwijdert, worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de gegevens die Mobuyou moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Contact
9. Als je vragen hebt over de privacy of over jouw gegevens en jouw rechten, neem dan contact op met Mobuyou via info@mobuyou.com.